Harjoittelu

TIESITKÖ TÄMÄN PSYKOLOGIAN ALAN HARJOITTELUISTA? 

Psykologian opintoihin kuuluu pakollinen 5 kk harjoittelu. Opintopisteitä harjoittelusta saa 30. Harjoittelu on päätoimista eli vähintään 38 t 15 min/viikko.

Harjoittelun tavoitteet

Psykologian harjoittelu perustuu psykologien laillistamista koskevaan lakiin (559/94) ja asetukseen (104/2008) sekä asetukseen (19.8.2004) psykologian tutkinnoista. Psykologien terveydenhuollon ammattinimike on sidottu psykologian maisterin tutkintoon, johon on määritelty pakollinen harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on opiskelijoiden omakohtainen perehtyminen psykologin työhön varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Harjoittelussa harjoittelijan tulisi perehtyä yksilön tai yhteisön arviointiin, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiin, palvelujärjestelmien toimintaan ja työn eettisiin ja lähtökohtiin ja velvollisuuksiin. Harjoitteluun tulisi sisältyä useita aitoja asiakastilanteita, moniammatillisia kokouksia, itsenäinen (ohjattu) interventioprosessi, lausuntojen tai vastaavien yhteenvetojen laatimista ja esitelmien tai koulutustilaisuuksien pitämistä muille ammattiryhmille, harjoitellen siten erityisosaamisensa välittämistä muille ammattiryhmille - ks. Psykologiliiton harjoitteluopas.

Harjoittelun päätavoitteena opiskelijan kannalta on päästä lähelle psykologin ammatillisten valmiuksien vähimmäisvaatimuksia. Niiden määrittelyn lähtökohtana ovat psykologin työprosessin osat: 

 • Ongelman tunnistaminen ja arviointi
 • Tiedonkeruu
  1. tapauksesta
  2. ilmiöstä
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Toimenpiteiden kohteen valinta
 • Strategioiden ja menetelmien valinta
 • Toimenpiteet
 • Palaute, seuranta ja arviointi

Vähimmäisvaatimukset ammatillisille valmiuksille sisältävät sekä tiedollisia että taidollisia osa-alueita - ks. em. harjoitteluopas. Näiden valmiuksien saavuttamiseksi harjoittelija ja ohjaaja voivat käydä niitä kohta kohdalta läpi ja määritellä työtehtävät siten, että taidollisten valmiuksien osa-alueet kehittyvät ja tiedolliset valmidet tarvittavissa määrin täydentyvät. Tiedollinen puoli on pääsääntöisesti saavutettu jo aiempien opintojen aikana. 

Jos haluat perehtyä lisää psykologiharjoittelun tavoitteisiin, löytyy niistä erittelyt em. harjoitteluoppaasta.

Harjoittelua suorittamaan lähtevät ovat loppuvaiheen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet kaikki ammatillisten valmiuksien kurssit. Harjoittelun aikana he tulevat tekemään psykologin työtä ja hyödyttävät monin tavoin harjoittelupaikkaa. Psykonet suositteleekin palkan maksamista harjoittelijalle koko harjoittelun ajalta.

Lisätietoja mm. - Turun yliopiston työelämäpalveluiden sivustolta lisätietoa työnantajille. Myös akateemisten harjoittelu- ja työpaikkojen välittämiseen keskittyneellä Aarresaari-sivustolla harjoittelusta ja työnhausta.

Harjoittelun ohjaaminen työpaikalla

Harjoittelijan tulee saada ohjausta harjoittelupaikalta. Harjoittelupaikan on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja, jonka on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa sekä viivytyksettä puututtava siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu (asetus 104/2008).

Harjoittelunohjaajan tulee olla laillistettu psykologi, jolla on vähintään kahden vuoden kokopäiväistä työtä vastaava työkokemus itsenäisenä työntekijänä siinä ammatillisessa kontekstissa ja sillä kompetenssialueella jolla harjoittelija työskentelee. Ohjausta tulee saada viikoittain kaksi tuntia, josta vähintään tunnin tulee olla yksilötyönohjausta. Ohjaukseksi katsotaan myös ohjaajan työn seuraaminen, johon liittyy tilanteen analysointia ja ohjaajan kanssa samoihin palavereihin osallistuminen tai muu vastaava toiminta.

Työpaikkaohjaajan tehtävät, check-list:

 • Ole läsnä ja varaa rittävästi aikaa ohjaustilanteille 
 • Pyri avoimeen dialogiin - rehellinen palaute, kannustus, keskustelu psykologin työhön liittyvistä tunnekokemuksista. Myös vaikeiden asioiden käsittely ja puheeksiotto.
 • Mallinna ja toimi esimerkkinä
 • Toimi omana itsenäsi - Inhimillisyys helpottaa opiskelijan vaatimuksia täydellisyydestä myös itseään kohtaan. Riittävän hyvä ohjaus on riittävän hyvä.

Palautekeskustelut ohjaussuhteissa

Coach-henkinen palautteenannon erinomainen väline on STAR-palautemalli. Siinä on tarkoituksena ensin kuvata tilanne ja sen tehtävä, sen jälkeen käydä läpi opiskelijan toiminta tilanteessa ja sitten käydä läpi sen tulos/seuraus.

Mikäli seuraus on positiivinen, voi todeta sen hienona toimintana ja kannustaa jatkamaan samaa linjaa tulevaisuudessa - tai jos vielä jotain kehittymisen varaa, voi käydä läpi vaihtoehtoiset toimintamallit. Jos seuraus on negatiivinen, todetaan se ja käydään läpi vaihtoehtoisia toimintamalleja yhdessä opiskelijan kanssa.

Palkkaus

Kunnan virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu harjoittelijalle maksettavasta vähimmäispalkasta (tällä hetkellä 1611,53 €/kk). Tätä vähimmäispalkkamääräystä tulee noudattaa harjoittelun kestettyä kolme kuukautta. Psykologiliiton tavoitepalkka on harjoittelijalle 2/3 aloittavan psykologin palkasta eli kuntasektorilla vähintään 2266 euroa/kk koko harjoitteluajalta.

Työnantajan rekrytoinnissa huomioi normaalit työlainsäädännön mukaiset tasa-arvoisuusperiaatteet.

Lisätietoja harjoittelupalkkatuesta:
Helsingin yliopisto - tiedot Flammassa
Itä-Suomen yliopisto - tiedot Moodlessa
Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto (intrassa)
Turun yliopisto
Åbo Akademi

Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton suositukset psykologian opiskelijoiden harjoittelutuen maksamiseen.

Harjoittelupaikan haku

 • Harjoittelupaikan hakeminen on käytännössä työpaikan hakuun rinnastettavasta prosessi. 
 • Opiskelijat hakevat paikkoja itsenäisesti ja työnantaja rekrytoi hakijoiden joukosta itselleen sopivimman harjoittelijan. Suosituimpiin harjoittelupaikkoihin on paikkoja valitettavasti usein tarjolla vähemmän kun hakijoita. 
 • Yliopistoilla ei ole erillisiä sopimuksia, jotka rajoittaisivat harjoittelupaikkojen hakemista toisilta paikkakunnilta. Joillakin sairaanhoitopiireillä on tiivis yhteistyö oman kotiyliopistonsa kanssa, mikä saattaa vaikuttaa mm. siihen, miten tai missä foorumissa avoimia paikkoja ilmoitetaan. 
 • Kotiyliopisto on saattanut neuvotella työnantajatahojen kanssa saadakseen harjoittelupaikkoja tarjolle paikkakunnalla. Oman alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa käytävät neuvottelut ovat suotavia, jotta harjoitteluun soveltuvista paikoista ja niiden määristä ollaan edes vähän paremmin tietoisia. Kotiyliopiston tekemä yhteistyö paikallisten työnantajien kanssa on harjoitteluun hakevien opiskelijoiden etu.  
 • Kysynnän ja tarjonnan kohtaannuttamisessa on isoja haasteita: siinä missä yliopistokaupungeissa oleviin paikkoihin on tungosta, monilla muilla paikkakunnilla on pulaa psykologeista ja psykologiharjoittelijoista
 • Psykonetin sivuille on perustettu harjoittelutietokanta. Harjoittelutietokannassa ilmoitetuista paikoista osa on sellaisia, jotka eivät välttämättä muuten olisi tullut haettavaksi. 

 • Harjoittelun ohjaus järjestyy nykyään hyvin, vaikka lähtisit kauemmaksikin harjoitteluun. Neuvottele tästä harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.
  ONNEA HAKUUN! 

Harjoittelu ulkomailla

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta on erityisesti huomioitava

 • Opiskelija järjestää harjoittelun itse, emmekä voi puuttua harjoittelupaikkaa tarjoavien tahojen palkkauspolitiikkaan tai muihin Suomessa päteviin työsuhteeseen liittyviin seikkoihin
 • Harjoittelu on osa tutkintoa, joten sen hyväksyy ja tunnistaa opiskelijan oma koulutusvastuuyliopisto

 Lisäksi harjoittelijan kannattaa huomoioida harjoittelupaikkaa etsiessään seuraavat seikat:

 • Ulkomailla suoritetussa harjoittelusta, joka tulee osaksi suomalaista tutkintoa, pätee samat säännöt kuin Suomessa tehtyyn harjoitteluun.
 • Ulkomaiset psykologian alan tutkinnot harvemmin ovat terveydenhuoltoalan ammattitutkintoja, niinkuin tutkinto Suomessa on.
 • Vaikka harjoittelu ei aina Suomessakaan toteudu terveydenhuollon alalla, vaaditaan harjoitteluohjaajan pätevyydeksi laillistettu psykologi (terveydenhuollon ammattipätevyys).