Neuropsykologia (NEURO)

Haku neuropsykologian alan 2022–2025 erikoispsykologikoulutukseen

Kevään 2022 opiskelijavalinta on päättynyt. Haussa jätettiin yhteensä 134 hakemusta. Kolmivuotiseen koulutukseen (2022-2025) hyväksyttiin yhteensä 51 uutta opiskelijaa.

Seuraava haku on keväällä 2025. Hakutiedot julkaistaan syksyllä 2024.

Alla 2022 hakukierron valintatiedot.

Yleistä
Valittavien määrä
Hakukelpoisuus
Valintamenettely ja aikataulut
Hakulomake
Liitteet
Hakemuksen pisteytys
Valintatulokset
Yhteystiedot
UKK - Usein kysytyt kysymykset 

Yleistä

 • Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä toimineelle suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta.
 • Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa kliinisen neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössään ja laajemmin yhteiskunnan tasolla. Koulutuksen suorittanut hallitsee alansa asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen kliinisessä neuropsykologiassa sekä sen yhteydet lähitieteisiin ja toimintaympäristöihin; kykenee soveltamaan neuropsykologisia tietosisältöjä muuttuvan yhteiskunnan tuottamien haasteiden ratkaisemiseksi; ja pystyy, tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kliinisen neuropsykologian alan ammatillisia käytäntöjä.
 • Koulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • Erikoistumiskoulutus on maksullinen koulutus, eikä se johda tutkintoon. Koulutus kestää 3 vuotta ja sen laajuus on 70 opintopistettä. Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.
 • 70 opintopisteen laajuisen erikoispsykologikoulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste). Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä. Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Neuropsykologian valintaperusteet vuodelle 2022

Valittavien määrä

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa on kaksi kiintiötä:

 • yleinen kiintiö 38 opiskelijaa
 • tohtorikoulutettavien kiintiö 12 opiskelijaa

Jos kiintiön ilmoitettu määrä ei täyty, voidaan toisessa kiintiössä ottaa opiskelijoita vastaava määrä enemmän. Yhteensä koulutukseen otetaan enintään 50 opiskelijaa. Koulutus toteutuu, jos on vähintään 40 hakukelpoista hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat myönnetyn opiskelupaikan vastaan.

Hakukelpoisuus

Hakija voi hakea vain yhdessä kiintiössä. Tohtoriopiskelijat voivat valita, kummassa kiintiössä hakevat.

Yleinen kiintiö on tarkoitettu kaikille hakijoille, jotka täyttävät hakukelpoisuusehdot. Yleisessä kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.
 2. vähintään yksi vuosi kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *
 3. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana.

Tohtorikoulutettavien kiintiö on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat tohtorikoulutettavia, ja joiden tutkimustyön aihe liittyy neuropsykologian alaan. Tohtorikoulutettavien kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. psykologian maisterin tai sitä vastaavaa tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.
 2. vähintään puoli vuotta kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *
 3. yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opinto-oikeudesta.
 4. väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnon voi antaa valmiilla lomakkeella (linkki) tai se voi olla vapaamuotoinen.
 5. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana tai suunnitelma siitä, miten aikoo hankkia erikoispsykologiksi valmistumisen edellyttämän työkokemuksen ja työnohjauksen.

Kaikki hakukelpoisuuden kriteerit tulee täyttää siinä kiintiössä, jossa haetaan.

* Tutkimustyötä ei hyväksytä osaksi ammatillista perehtyneisyyttä hakukelpoisuutta arvioitaessa. 

Valintamenettely ja aikataulut

Hakukelpoisuudet tarkistetaan ja hakemukset pisteytetään helmi-huhtikuun aikana. Ennakkotieto esityksestä opiskelijavalinnaksi ilmoitetaan kaikille neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen hakeneille 2.5.2022 mennessä ja lopulliset tulokset 31.5.2022 mennessä. Tulosviestit lähetetään sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeessa. Myönnetty opiskelupaikka tulee vastaanottaa 14.6.2022 klo 15 mennessä.

 Paluu ylös

Hakulomake

Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, todistus kliinisen neuropsykologisen työn osuudesta työssä, täydennyskoulutuksesta ja työnohjauksesta sekä kopiot julkaisuista.

Tiedot tarkistetaan hakemukseen liitettyjen todistusten perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Haku on päättynyt ja e-lomake suljettu. 

Lisäliitepohjat (auki hakuajan):

Liitteet

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet (sekä yleinen että tohtorikoulutettavien kiintiö):

 1. Todistus haun perusteena olevasta tutkinnosta
 2. Todistus oikeudesta toimia laillistettuna psykologina Suomessa (Valviran laillistuspäätös)
 3. Todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian alan työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka
 4. Työnantajan todistukset kliinisen neuropsykologisen työn prosenttiosuudesta
 5. Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeen hankitusta neuropsykologian alan täydennyskoulutuksesta
 6. Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian työnohjauksesta
 7. Kopiot pisteytettäväksi esitettävien julkaisujen etusivuista

Tohtorikoulutettavien kiintiössä hakevilta lisäksi:

 1. Yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opinto-oikeudesta
 2. Väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnossa voidaan hyödyntää valmista lomaketta (linkki Word-tiedostoon) tai se saa olla vapaamuotoinen.

Tarkista työtodistus-, täydennyskoulutustodistus- ja työnohjaustodistusliitteiden vaatimukset hakuoppaasta.

Sähköiseen hakemukseen liitettävien liitteiden ei tarvitse olla virallisia jäljennöksiä, kopiot riittävät. Koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.  

 Paluu ylös

Hakemuksen pisteytys

Hakemukset pisteytetään seuraavasti:

 1. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittu ammatillinen perehtyneisyys 0–4 p
 2. Mahdollisuus kliinisen neuropsykologian työhön koulutuksen aikana 0–2 p
 3. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen neuropsykologian alan täydennyskoulutus 0–4 p
 4. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian alalta saatu työnohjaus 0–4 p
 5. Neuropsykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta 0–4 p

Katso tarkemmat kohtien 1-5 pisteytysperusteet hakuoppaan sivuilta 4-7.

Hakemuspisteet ovat yhteensä enintään 18 pistettä. Mikäli kaksi tai useampi hakija on lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä hakuasiakirjojen pisteytyksen kohdasta 1 saatavien pisteiden perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohtien 3 ja 4 yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Mikäli näiden jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 5 a ja b yhteispistemäärän mukaan.

Pisteytys tapahtuu hakemukseen liitettyjen todistusten perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

 Paluu ylös

Valintatulokset

Ennakkotieto valintaesityksestä on ilmoitettu kaikille neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen hakeneille 25.4.2022. Lopulliset tulokset tiedotetaan 31.5.2022 mennessä. Tulosviestit lähetetään sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeessa.

Myönnetty opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.6.2022 klo 15 mennessä. Jos hyväksytty hakija ei ota myönnettyä paikkaa vastaan annetussa määräajassa, täytetään paikka varasijalta.

Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Helsingin yliopiston opiskelijaksi. Hyväksytyille hakijoille toimitetaan ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta sekä opintojen aloittamisesta hyväksymisviestin yhteydessä.

Oikaisupyynnöt

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tarkemmat oikaisuohjeet annetaan valintapäätösviestissä.

Yhteystiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakuun liittyvät yleiset asiat:

 • Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijapalveluiden palvelusoite on meilahti-specialist@helsinki.fi. Palveluosoitteeseen voi jättää myös soittopyynnön.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältö ja suorittaminen:

 • professori Laura Hokkanen, laura.hokkanen@helsinki.fi
 • yliopistonlehtori Hanna Jokinen-Salmela, hanna.jokinen@helsinki.fi
 • yliopistonlehtori Kati Rantanen, kati.rantanen@helsinki.fi

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen verkkosivu

UKK 

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakua koskevia usein kysyttyjen kysymyksiä on päivitetty 19.11.2021 Helsingin yliopiston hakusivuille. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään tarvittaessa valintaprosessin kuluessa. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen, ole yhteydessä Helsingin yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi.

Paluu ylös