Kliininen mielenterveyspsykologia (KLIMPSY)

Haku kliinisen mielenterveyspsykologian alan 2022–2025 erikoispsykologikoulutukseen

Kevään 2022 opiskelijavalinta on päättynyt. Haussa jätettiin yhteensä 32 hakemusta. Kolmivuotiseen koulutukseen (2022-2025) hyväksyttiin 31 uutta opiskelijaa.

Seuraava haku on keväällä 2025. Hakutiedot julkaistaan syksyllä 2024.

Alla 2022 hakutiedot.

Yleistä
Valittavien määrä
Hakukelpoisuus
Valintamenettelyn aikataulu
Hakulomake
Liitteet
Valintamenettely
Valintatulokset
Yhteystiedot
UKK - Usein kysytyt kysymykset

Yleistä

 • Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä toimineelle suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta.
 • Kliininen mielenterveyspsykologia syventää mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvää arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamista hyödyntäen monipuolisesti eri psykologisia tietomalleja ja menetelmiä mm. kehitys- ja persoonallisuuspsykologian sekä psykiatrian ja neurotieteiden kliinisiltä sovellusalueilta. Myös kehittyvän palvelujärjestelmän ja -tarpeen pohjalle rakentuvan ammatillisen identiteetin sekä kehittävän asiantuntijuuden näkökulma on vahvasti esillä. 
 • Koulutuksen erityisenä kohderyhmänä ovat mielenterveyspotilaan hoitoketjussa erikoissairaanhoidossa tai perustasolla toimivat psykologit yli organisaatiorajojen.
 • Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Koulutuksessa on kaksi kiintiötä (A ja B). Opintojen laajuus on kiintiössä A 70 op ja kiintiössä B 25 op. Opinnot suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Kiintiön B opinnot täydentävät osallistujan aikaisemman 2014–2016 toteutetun pilottikoulutuksen opinnot. 
 • Koulutus kestää kummassakin kiintiössä 3 vuotta. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.
 • Erikoistumiskoulutus on maksullinen koulutus, eikä se johda tutkintoon. Koulutuksen kokonaishinta on kiintiössä A 8400 euroa ja kiintiössä B 3000 euroa (120 euroa per opintopiste). Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä. Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Kliinisen mielenterveyspsykologian valintaperusteet vuodelle 2022

Valittavien määrä

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksessa on kaksi kiintiötä:

 • A-kiintiö enintään 40 opiskelijaa. Mikäli ryhmän minimikoko 26 ei täyty, ei koulutusta aloiteta kummankaan kiintiön osalta.
 • B-kiintiö enintään 10 opiskelijaa. Mikäli ryhmän minimikoko kiintiössä A ei täyty, ei koulutusta aloiteta kummankaan kiintiön osalta.

A-kiintiön 40 uuden opiskelijan enimmäismäärää ei voida ylittää, vaikka B-kiintiö ei täyttyisi hakukelpoisista hyväksyttävissä olevista hakijoista. Yhteensä koulutukseen voidaan ottaa enintään 50 opiskelijaa, jos molemmat hakukiintiöt täyttyvät. B-kiintiö on viimeisen kerran kevään 2022 haussa.

 Paluu ylös

Hakukelpoisuus

Hakija voi hakea vain yhdessä kiintiössä. 2014–2016 pilottikoulutuksen suorittaneet voivat valita, kummassa kiintiössä (A vai B) hakevat. Kaikki hakukelpoisuuden kriteerit tulee täyttyä siinä kiintiössä, jossa haetaan. 

A-kiintiö on tarkoitettu kaikille hakijoille, jotka täyttävät hakukelpoisuusehdot. A-kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. suoritettuna psykologian maisterin tutkinto tai sitä vastaava tutkinto
 2. oikeus toimia laillistettuna psykologina, josta löytyy tieto Valviran Terhikki-rekisteristä
 3. mahdollisuus tehdä kliinistä potilastyötä opintojen aikana
 4. vähintään yksi vuosi kokoaikaiseksi muutettua psykologin työtehtävissä hankittua työkokemusta laillistettuna psykologina (pois lukien keskeytykset).

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi kaksi vuotta 50 % työtä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitua. Työkokemusta lasketaan hakuajan päättymiseen 31.1.2022 asti.
Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä laajemmin mielenterveyspotilaan hoitoketjussa toimiminen (esimerkiksi perus- ja työterveyshuolto sekä sosiaalihuolto ja kolmannen sektorin toimijat). Vapaaehtoistyötä ei katsota soveltuvaksi työkokemukseksi.

B-kiintiö on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet pilottina 2014–2016 järjestetyn Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutuksen ja jotka haluavat täydentää käymänsä koulutuksen erikoispsykologikoulutukseksi. B-kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. loppuun suoritettu kliinisen mielenterveyspsykologian 2014–2016 pilottikoulutus (43 op)
 2. oikeus toimia laillistettuna psykologina, josta löytyy tieto Valviran Terhikki-rekisteristä
 3. mahdollisuus tehdä kliinistä potilastyötä opintojen aikana.

  Paluu ylös

Valintamenettelyn aikataulu

Hakukelpoisuudet tarkistetaan ja hakemukset pisteytetään helmi-huhtikuun aikana. Valinnan tulokset julkaistaan huhtikuun aikana. Myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamisen määräajasta tiedotetaan valintapäätösviestissä.

Hakulomake

Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista.

Tiedot tarkistetaan hakemukseen liitettyjen todistusten perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.


Haku on päättynyt ja e-lomake suljettu (hakuaika 10.1.2022 - 31.1.2022) 

Excel-muotoiset lisäliitepohjat (auki hakuajan):

Paluu ylös

Liitteet

A-kiintiö

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

 1. Todistus haun perusteena olevasta tutkinnosta (ulkomailla suoritetun tutkinnon osalta lisäksi Opetushallituksen rinnastuspäätös tai Valviran laillistuspäätös).

 2. Todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä psykologian alan työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka. Todistuksista tulee ilmetä psykologisen työn määrä ja laatu sekä alkamis- ja päättymisajat, kokoaikaisuus/osa-aikaisuus (prosenttiosuus tai tuntimäärä) ja mahdolliset keskeytykset. Työkokemusta lasketaan hakuajan päättymiseen 31.1.2022 asti.

 3. Todistukset kliinisestä hallinnollisesta vastuusta saadusta kokemuksesta. Todistuksista tulee ilmetä hallinnollisen työn osuus henkilötyövuodesta.
   
 4. Julkaisutoiminnan osalta liitteenä tulee lähettää vähintään kopio julkaisujen ensimmäisistä sivuista, joista käyvät ilmi tarkasti kaikki kirjoittajat, otsikko ja pääsisältö, julkaisufoorumi, julkaisuaika ja sivumäärä. Myös koko julkaisu voidaan liittää hakemukseen.

 5. Lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen työnantajan todistus siitä, että hakija voi suorittaa erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssään. Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat ilmoitetaan 2022–2025 opetussuunnitelmassa.

B-kiintiö

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

 1. Todistus 2014–2016 suoritetusta Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutuksesta (43 op).
 1. Lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen työnantajan todistus siitä, että hakija voi suorittaa erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssään. Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat ilmoitetaan 2022–2025 opetussuunnitelmassa.


Sähköiseen hakemukseen liitettävien liitteiden ei tarvitse olla virallisia jäljennöksiä, kopiot riittävät. Koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.  

Paluu ylös

Valintamenettely

A-kiintiö

Silloin kun kaikkia A-kiintiössä hakevia hakukelpoisia hakijoita ei voida hyväksyä koulutukseen, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella. Pisteitä saa psykologiksi valmistumisen jälkeen saavutetun psykologian alan työkokemuksen pituuden mukaan niin, että kokemuksen pituutta painotetaan työkokemuksen sisällön mukaan. Työkokemukseksi lasketaan vuorovaikutteinen potilas- tai muu kliininen asiakastyö. Lisäksi pisteitä saa kliinisestä hallinnollisesta vastuusta ja julkaisutoiminnasta.


Jos kaikkia A-kiintiössä hakevia hakukelpoisia hakijoita ei voida hyväksyä, pisteytetään heidän hakuasiakirjansa seuraavasti:

 1. Työkokemus kliinisen psykologian alan työstä 0–30 p
 2. Kokemus kliinisestä hallinnollisesta vastuusta 0–6 p
 3. Psykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta 0–6 p


Katso tarkemmat kohtien 1-3 pisteytysperusteet hakuoppaan sivuilta 4-6.

Hakuasiakirjoista saatavat pisteet ovat yhteensä enintään 42 pistettä. Mikäli kaksi tai useampi hakija on A-kiintiön lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä työkokemuspisteiden perusteella siten, että ensin huomioidaan luokkaan 1 kuuluva työkokemus, toiseksi luokkaan 2 kuuluva työkokemus ja kolmanneksi luokkaan 3 kuuluva työkokemus.


Pisteytys tapahtuu hakemukseen liitettyjen todistusten perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

B-kiintiö

B-kiintiössä valitaan kaikki hakukelpoisuusehdot tässä kiintiössä täyttävät hakijat.

Paluu ylös

Valintatulokset

Valinnan tulokset julkaistaan huhtikuun aikana. Myönnetyn opiskelupaikan vastaanottamisen määräajasta tiedotetaan valintapäätösviestissä. Viestit lähetetään sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeessa.

Jos hyväksytty hakija ei ota myönnettyä paikkaa vastaan annetussa määräajassa, täytetään paikka varasijalta.

Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Helsingin yliopiston opiskelijaksi. Hyväksytyille hakijoille toimitetaan ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta sekä opintojen aloittamisesta valintapäätösviestin yhteydessä.          

Oikaisupyynnöt

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tarkemmat oikaisuohjeet annetaan valintapäätösviestissä.

Paluu ylös

Yhteystiedot

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakuun liittyvät yleiset asiat:

 • Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijapalveluiden palvelusoite on meilahti-specialist@helsinki.fi. Palveluosoitteeseen voi jättää myös soittopyynnön.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältö ja suorittaminen:

 • professori Jari lahti, jari.lahti@helsinki.fi
 • yliopistonlehtori Monica Ålgars, monica.algars@helsinki.fi

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen verkkosivu.   

UKK

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakua koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä on päivitetty 4.12.2021 Helsingin yliopiston hakusivuille. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään tarvittaessa valintaprosessin kuluessa. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen, ole yhteydessä Helsingin yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi.

 Paluu ylös